Kafijas automāts 2020

Pārdaugava
atpakaļ

Publicēšanas datums – 23.09.2020.g.

Identifikācijas numurs -  Pdps 2020

 Rīgas Pārdaugavas pamatskola veic kafijas automātu izvietošanu un apkalpošanu skolās.

Pieteikums jāiesniedz līdz 05.10.2020

15:00

 

Rīga, Kartupeļu, 2. LV-1058.

Paredzama līguma  cena  no 1000 līdz 10000 Ls ar PVN.

Iepirkuma kontaktpersona – Irēna  Šinkareva, tel. 26558925

 Iepirkuma RD IJSD Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

A sadaļa 

Instrukcija

 

Paziņojums

 

 

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas Pārdaugavas pamatskola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Kartupeļu iela 2, kadastra apzīmējums 01000730444001, ar kopējo platību 1 kv.m., 1(vienu) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

 

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 59.33 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

 

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

 

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 

5.1.   5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

 

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2020.gada 05.oktobrī, plkst.15.00,  Rīgā,Kartupeļu 2, sekretāres kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ………. EUR/kv.m bez PVN mēnesī .

7. Papildus informācija:

7.1. Pa mob. 26046073 -sekretāre

 

 

Pārdaugavas Pamatskolas  iznomāšanas komisija.

 

Pēdējās izmaiņas   26.04.2021

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ