Kafijas automāts 2015

Pārdaugava
atpakaļ

Publicēšanas datums – 04.09.2015.g.

Identifikācijas numurs -  Pdps 2015/v

 Rīgas Pārdaugavas pamatskola veic kafijas automātu izvietošanu un apkalpošanu skolās.

Pieteikums jāiesniedz līdz 18.09.2015.g.

 

Rīga, Kartupeļu, 2. LV-1058.

Iepirkuma kontaktpersona – Irēna  Šinkareva, tel. 26558925

Iepirkuma RD IJSD Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

pdps2015/v

 

Paziņojums.

 1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas Pārdaugavas pamatskola” (turpmāk – Skola) iznomā Skolas telpas Rīgā, Kartupeļu ielā 2, ar kopējo platību1 kv.m.,1 (skaits) automātu izvietošanai karsto dzērienu nodrošināšanai.

2.Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Skolas apmeklētājus, darbiniekusar karstiem dzērienu.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

 3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 4,27EUR/kv.m+ PVN+komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

 

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2.Pretendenta piedāvāto dzērienu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 36.ą punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu sortiments atbilst minētajām prasībām.

 

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 

5.1.uz 3 (trīs) gadiem no līguma noslēgšanas brīža

 

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2015.gada 18. septembrim, plkst.1600, Rīgā,Kartupeļu ielā 2, kancelejā, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

 

7. Papildus informācija:

7.1. Pa mob. 26558925, I.Šinkareva, direktore

 

 Rīgas Pārdaugavas pamatskolas iznomāšanas komisija.

 

 Pēdējās izmaiņas   26.04.2021

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ