Krēslu iegāde 2012

Pārdaugava
atpakaļ

 

Publicēšanas datums – 01.11.2012.g.

Identifikācijas numurs -  RPp 2012/1

Instrūkcija

„Par krēslu iegāde un piegāde

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas vajadzībām”

Pieteikums jāiesniedz līdz 12.11.2012.

                                    APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas sēdē

2012. gada 01. novembrī

Protokols Nr. 1

 

 

Publiskais iepirkums RPp 2012/1

„Par krēslu iegāde un piegāde Rīgas Pārdaugavas pamatskolas vajadzībām”

 

A sadaļa

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

 

1.      Iepirkuma priekšmets

1.1.           Iepirkuma priekšmets ir krēslu iegāde un piegāde Rīgas Pārdaugavas pamatskolas vajadzībām (CPV kods 391340-2, preces).

1.2.           Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2012. gada 07.decembris.

1.3.           Paredzamā līgumcena – līdz LVL 4 290 (bez PVN).

 

2.      Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

2.1.           Piedāvājums jāiesniedz Rīgas Pārdaugavas pamatskolā Rīgā, Kartupeļu ielā 2, direktores  kabinetā, līdz 2012. gada 12. novembrim plkst. 09.00.

2.2.           Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

2.3.           Iepirkuma kontaktpersona – Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktores vietnieks saimniecības jomā  Jefims Davidovičs, tel. 29534464, e-pasts pdps@riga.lv 

 

3.      Prasības pretendentam

3.1.           Pretendentam jāiesniedz:

3.1.1.    Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

3.1.2.    Piedāvājums saskaņā ar piedāvājuma formu (C sadaļa);

3.1.3.    Krēslu paraugi – kuri pēc iepirkuma  noslēguma tiks atdoti pretendentam;

3.1.4.    Sertifikāts vai apliecināta tā kopija, kas apliecina, ka ražošanā izmantotie materiāli nesatur toksiskus vai alerģiskus materiālus;

3.2.           Pretendentam, kuram saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas atsevišķa pieprasījuma 10 (desmit) darbdienu laikā būs jāiesniedz  izziņa (oriģināli vai apliecinātas  kopijas),ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100.00 Ls un kas izsniegta ne agrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas. Minētos dokumentus Pretendenti var iesniegt arī kopā ar piedāvājumu.

 

4.      Piedāvājuma noformēšana

4.1.           Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām (B sadaļa).

4.2.           Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu un tikai par visu iepirkuma apjomu.

4.3.   Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (C sadaļa) un jāiesniedz ar Pretendenta zīmogu aizzīmogotā, slēgtā aploksnē, uz tās norādot Pretendenta nosaukumu, adresi, kā arī atzīmi – „Iepirkumam – RPp 2012/1 „Par krēslu iegādi un piegādi Rīgas Pārdaugavas pamatskolas vajadzībām”.

4.4.           Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nav tiesīgs savu piedāvājumu grozīt.

 

 

5.       Informācijas apmaiņa

5.1.           Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma gaitā tiek veikta elektroniski, izmantojot e-pastu.

5.2.           Pretendentu iesniegumi un jautājumi sagatavojami un nosūtāmi Pasūtītājam elektroniski uz e-pasta adresi: pdps@riga.lv Publisko iepirkumu likumā noteiktajos termiņos.

5.3.           Atbildes uz Pretendentu jautājumiem (arī rakstveidā iesniegtajiem) tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.pdps.lv sadaļā „Atklātie konkursi” pie šī iepirkuma paziņojuma.

 

6.       Piedāvājumu pārbaude un vērtēšana

6.1.           Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) izvērtē piedāvājumus šādā secībā:

6.1.1.    Piedāvājumu noformējuma pārbaude;

6.1.2.    Piedāvājumu atbilstība Tehniskās specifikācijas (B sadaļa) prasībām (jāiesniedz atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām);

6.1.3.    Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

6.2.           Ja komisija konstatē piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām kādā no vērtēšanas posmiem, Pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

6.3.           Ja komisija konstatē piedāvājumā aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

6.4.           Par uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu iepirkuma apjomu kopumā.

 

 

7. Līguma izpildes kārtība un apmaksas nosacījumi

 

7.1.     Piegāde jānodrošina vienā partijā ne vēlāk kā līdz 2012. gada 07. decembris.

7.2.   Apmaksa tiks veikta 10 (desmit) dienu laikā no preču pavadzīmes–rēķina saņemšanas.

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                   L. Ovsijenko

 


 

Publiskais iepirkums RPp  2012/1

„Par krēslu iegāde un piegāde Rīgas Pārdaugavas pamatskolas vajadzībām”

 

B sadaļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

 Vispārējās prasības krēslu iegādei:

 

             Krēsli aktu zālei, kurus ir iespējams savienot rindās.

Materiāls – mēbeļu audums.

Krāsa – vēlams pelēka.

Profilmetāla karkass.

Izmērs : 54,5/ 42/82 cm.

Izturīgi plastmasas ielikņi krēsla kajām.

Krēsliem jābūt stabiliem.

 

1.     Prasības krēslu iegādai:

 

1.   Daudzums (gab.) – 400;

     

Piegādes prasības:

1.      Ja pasūtītājs konstatē precei brāķi, piegādātājs apņemas uz sava rēķina veikt  preces apmaiņu  24 stundu laikā;

2.      Preču piegādes vieta - Rīgā, Kartupeļu  ielā 2, aktu zāle.

3.      Katram krēslam jābūt iesaiņotam.

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                           L. Ovsijenko

 

   

 

Publiskais iepirkums RPp  2012/1

„Par krēslu iegāde un piegāde Rīgas Pārdaugavas pamatskolas vajadzībām”

 

C sadaļa

PIEDĀVĀJUMA FORMA

 

1. Iesniedza

Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

 

 

 

 

 

 

2. Kontaktpersona

Vārds, uzvārds

 

 

Adrese

 

 

Tālr./ Fakss

 

 

e-pasta adrese

 

 

 

3. Piedāvājums

 

3.1.Mēs piedāvājam nodrošināt krēslu iegādi un piegādi Rīgas Pārdaugavas pamatskolas vajadzībām saskaņā ar šī iepirkuma nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas prasībām, noteiktajā laikā un apjomā;

 

3.2. Finanšu piedāvājums:

 

N.p.k.

Preces nosaukums

Cena LVL bez PVN par vienu vienību

Cena LVL bez PVN par

 attiecīgo preču apjomu

    1.

Krēsli 400 gabali

 

 

 

 

Kopā (LVL bez PVN)

 

 

 

 

PVN 21 %

 

 

 

 

Pavisam kopā (LVL ar PVN)

 

 

 

3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs nodrošināsim Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

3.4.  Mēs apliecinām, ka uz mums nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi un nav citu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Paraksts:

Datums:

 ___________________________________________________________________

Рижская основная школа "Пардаугава" объявляет конкурс среди поставщиков офисной мебели для актового зала школы (кресла)

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:

Рига, ул. Картупелю, 2.

Основные требования:

  1. Фирма, предлагающая свои услуги должна иметь все документы, позволяющие сотрудничать со школой.

  2. Ценовая политика фирмы должна соответствовать требованиям Министерства образования ЛР.

Одно из главных условий конкурса - наличие у предприятия опыта работы в сфере поставки данного оборудования для учебных заведений..

 Роль поставщика   не только в поставке, но и обеспечении ремонтных работ, установке и консультационной работе.

В конкурсе  немаловажную роль будет играть цена, предлагаемая поставщиком: чем ниже удастся ему опустить планку стоимости техники для учебного заведения с сохранением качества, тем больше у него шансов выиграть конкурс.

29.10.2012. Директор школы "Пардаугава" Ирена Шинкарева.

 

Pēdējās izmaiņas   26.04.2021

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ