Kafijas automāts 2012

Pārdaugava
atpakaļ

Publicēšanas datums – 15.08.2012.g.

Identifikācijas numurs -  Pdps 2012/v

 Rīgas Pārdaugavas pamatskola veic kafijas automātu izvietošanu un apkalpošanu skolās.

Pieteikums jāiesniedz līdz 30.09.2012.

 

Rīga, Kartupeļu, 2. LV-1058.

Paredzama līguma  cena  no 1000 līdz 10000 Ls ar PVN.

Iepirkuma kontaktpersona – Irēna  Šinkareva, tel. 26558925

 

  Iepirkuma RD IJSD Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

pdps2012/v

A sadaļa 

Instrukcija

 1. Iepirkuma priekšmets

 Rīgas Pārdaugavas pamatskolas datortehniku iepirkuma un iegādes

Paredzamai līguma izpildes laiks –2012. gada 30.09

2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

 Piedāvājums jāiesniedz personīgi Rīgas Pārdaugavas pamatskolā, Kartupeļu ielā 2, Rīga, LV-1058  līdz  27.06.2008.

Kontaktpersona: direktores vietniece Irēna  Šinkareva, tel. 26558925

 

3. Piedāvājuma noformēšana

 

3.1. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskas specifikācijas prasībām( B sadaļa).

3.2. Piedāvājums jāsagatavo saskaņa ar pievienoto piedāvājumā formu (C sadaļa)

3.3. Pretendenta iesniegtajam dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši 1996.gada 23. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām valsts valodā.. Piedāvājumam jābūt drukātā veidā bez labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa, beigām pretendents nav tiesīgs savu piedāvājumu grozīt.

 

4. Prasības pretendentam

 

4.1. Pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. Pretendenta vadītāja apliecināta Komersanta reģistrācijas apliecības kopija atbilstoši 1996. gada 23. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 154. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” ( veicamās atzīmes; kopija pareiza, pilns amata nosaukums, paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds, vieta, datums;

4.1.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls), izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;

4.1.3.Uzņemuma reģistra izziņa (oriģināls) par pretendentu, kas iesniedza ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas ar norādi, ka uzņēmums nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav pārtraukta.

  

5. Piedāvājuma cena un valūta

 5.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda cena ar PVN;

5.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj šādi izdevumi:

5.2.1. tiešās izmaksas;

5.2.2. pieskaitāmas izmaksas;

5.2.3. ar riska faktoriem saistītas izmaksa – neparedzētas izmaksas;

5.2.4. piedāvājuma izmaksas.

 6. Piedāvājuma derīguma termiņš

 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

7. Apmaksas nosacījumi

 

Pēc līguma noslēgšanas 5 (piecu) dienu laikā no Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas Pasūtītājs izmaksā pēc rēķina-faktūras.  Pasūtītājs veic 10 ( desmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas.

 8. Informācijas sniegšana

 

Jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvāja iesniegšanas kārtību adresējami 2.punktā minētai kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Рижская основная школа "Пардаугава" объявляет конкурс среди поставщиков кофейного оборудования для школы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:

Рига, ул. Картупелю, 2.

Основные требования:

  1. Фирма, предлагающая свои услуги должна иметь все документы, позволяющие сотрудничать со школой.

  2. Ценовая политика фирмы должна соответствовать требованиям Министерства образования ЛР.

Одно из главных условий конкурса - наличие у предприятия опыта работы в сфере поставки данного оборудования для учебных заведений..

 Роль поставщика   не только в поставке, но и обеспечении ремонтных работ, установке и консультационной работе.

В конкурсе  немаловажную роль будет играть цена, предлагаемая поставщиком: чем ниже удастся ему опустить планку стоимости техники для учебного заведения с сохранением качества, тем больше у него шансов выиграть конкурс.

15.08.2012. Директор школы "Пардаугава" Ирена Шинкарева.

 

Pēdējās izmaiņas   26.04.2021

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ