Dokumenti

Pārdaugava
Pašvērtējums 2017
PDG reglaments
Iekš. kārt. not.
Grozījumi
Instrukcijas
Pašnovērtējums 2013
Skolotāju anketēšana
Skolēnu anketēšanaPretkor.plāns2017.g.
Prof.darb.kvalif.2017
Iekš.kārt.not.2016
Ind. izglītības plāns
Pretkor.plāns2015.g.
IIP - 2
Aizsardzības p. plāns
Rīcības plāns (uguns)
Skolas NOLIKUMS
Attīstības plāns
Vispār.izgl.progr.
Grozījumi 1
Grozījumi 2
Spec.progr. 2007
Grozījumi 1
Grozījumi 2
Noteikumi sporta st.
Vērtēšanas reglam-s
Grozījumi
Noteikumi par drošību
Regl. par ekskursijām

Skolas dokumenti

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

  1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (Izglītības programmas kods 21011121) līdz 26.02.2020

  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015321) līdz 26.02.2020

 

 

 

2017.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

 pašvērtējums pamatjomās

„Macīšanas un mācīšanās”  un  „Skolēnu sasniegumi”

2016./2017.mācību gads

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

11.12.2017.g.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

 

Direktore.

I. Šinkareva

PSP-17-nts

30.11.2017.g.

Iekšējie noteikumi

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Direktore.

I. Šinkareva

 

09.09.2016.g.

Pielikums

Skolas iekšējas noteikumi. Kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Direktore.

I. Šinkareva

psp-15-13-rs

16.04.2015.g.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

2013.g.

 

Pašnovērtējuma ziņojums

Direktore.

I. Šinkareva

81-v

23.11.2011.g.

Noteikumi

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Direktore.

I. Šinkareva

PSP-13-1-rgs

04.11.2013

Reglaments

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Pagarinātas dienas grupas reglaments

Direktore.

I. Šinkareva

 

Pēdējas izmajņas   24.05.2018

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ