Skolas dokumenti

Pārdaugava
Skolas noteikumi
Izglītības programmas
Skolas nolikumi
Skolas pašpārvalde
Pašvērtējumi
Reglamenti
Instrukcijas
Anketēšanas
Arhīvs
Skolas tehnika

Attīst.plāns 2019-22

Pretkor.plāns2020.g.
Pretkor.plāns2017.g.
Prof.darb.kvalif.2017
Rīcības plāns 2015
Aizsardz.plāns
Ind. izglītības plāns
IIP - 2

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

Skolas  NORMATĪVIE  dokumenti

  1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (Izglītības programmas kods 21011121) līdz 26.02.2026

  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015321) līdz 26.02.2026

Normatīvie dokumenti

12.10.2021.g.

Grozījumi Rīgas Pārdaugavas pamatskolas 2021.gada 28.augusta iekšējos noteikumos Nr.PSP-21-2-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 

 

Direktore.

I. Šinkareva 

24.09.2021.g.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021.g.

 

Direktore.

I. Šinkareva 

28.08.2021.g.

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 

 

Direktore.

I. Šinkareva 

2020.g.

Izmaiņas ēdināšanas pakalpojumos 2020

   

Direktore.

I. Šinkareva 

2019.g.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2019.g.

 

Direktore.

I. Šinkareva 

14.06.2019.g.

Iekšējie noteikumi.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība.

 

PSP-19-3-nts

 

Direktore.

I. Šinkareva 

2019.g. AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA
1.-9. KLASEI 2019./2022.M.G.

 

   

2019.g.

Korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai periodam līdz 2020.gada 1.septembrim

 

PSP-18-68-rs

 

Direktore.

I. Šinkareva

2019.g.

Mācību darba analīze 2018./2019.m.g.

   

I. Freimane

14.06.2019.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas
atbalsta personāla komisiju reglaments

 PSP-19-4-nts


 

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

05.06.2019.g

Bibliotēkas reglaments

PSP-18-68-rgs

 

Iekšēje noteikumi

Direktore.

I. Šinkareva

23.01.2019.g.

Rīgas Pardaugavas pamatskolas nolikums

 

Nr.47

   

2018.g.

Mācību darba analīze 2017./2018.m.g.

   

A. Silova

05.03.2018.g.

KLASES AUDZINĀTĀJA DARBA REGLAMENTS

 

 

 

T. Moisejeva

05.10.2018.g.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments

 

PSP-18-68-rs

Reglaments

 

2017.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

Pašvērtējums pamatjomās

„Macīšanas un mācīšanās”  un  „Skolēnu sasniegumi”

2016./2017.mācību gads

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

11.12.2017.g.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

 

Direktore.

I. Šinkareva

30.11.2017.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

 

PSP-17-nts

Iekšējie noteikumi

Direktore.

I. Šinkareva

22.08.2017.g.

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

 

PSP-17-15-rs

Pielikums

Direktore.

I. Šinkareva

 

 

ARHĪVS

 

09.09.2016.g.

Skolas iekšējas noteikumi. Kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Pielikums

Direktore.

I. Šinkareva

16.04.2015.g.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

 

psp-15-13-rs

 

Direktore.

I. Šinkareva

07.05.2015.g.

Ugunsgrēka gadījumā

 

Rīcības plāns

Direktore.

I. Šinkareva

04.11.2013

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Pagarinātas dienas grupas reglaments

PSP-13-1-rgs

Reglaments

Direktore.

I. Šinkareva

2013.g.

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Direktore.

I. Šinkareva

23.11.2011.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

81-v

Noteikumi

Direktore.

I. Šinkareva

19.05.2011.g.

Rīgas Pardaugavas pamatskolas nolikums

 

Nr.127

   

10.08.2010.g.

DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJA Nr.1. Ievadinstrukcija

     

10.08.2010.g.

DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJA Nr.2.

Tēma: vispārējās darba aizsardzības prasības izglītības iestādes darbiniekiem

     

2010.g.

UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA  Nr. 1. SKOLOTĀJAM

     

2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr. 4.

DARBAM AR BIROJA TEHNIKU

     

2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr.5.

DARBAM AR DATORU

     

2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr. 8. SKOLOTĀJAM

     

2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA  Nr. 12.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ

     

2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr. 15.

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBĀ

     

2010.g.

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PLĀNS

     

2010.g.

DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJA Nr.12.

Tēma: Darba aizsardzības prasības skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem (izņemot fizikas, ķīmijas, bioloģijas, sporta, mājturības un tehnoloģijas pedagogus)

     

02.02.2010.g.

Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

8-V

Iekšēje noteikumi

Direktore.

I. Šinkareva

21.12.2006.g.

Skolēnu uzvedības un kartības noteikumi sporta stundās

51-p

Reglaments

Direktore.

I. Šinkareva

28.12.2006.g.

Mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments

 

52-p

Reglaments

 

 

Pēdējas izmajņas   21.10.2021

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ